top of page

Visietekst Zonnegroen

Wij streven naar een optimale ontplooiing van jongeren.

Zo hopen wij hun integratie te bevorderen binnen de maatschappij of een aangepast woonmilieu. 

 

Wij willen dit bereiken door een viertal Zonnegroenspecifieke elementen in de verf te zetten :

doorheen de verbondenheid met medemensen (leerkrachten, medeleerlingen, ouders, externen, …)

willen wij optimale ontwikkelingskansen bieden door onderwijs op maat te geven

binnen een gestructureerde omgeving

Deze pijlers worden gedragen door het hele schoolteam.

 

Dit proberen wij te concretiseren en realiseren in diverse onderwijssituaties.

 

 

Vertrekkende vanuit een verbondenheid als bruggenbouwers…


Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. We willen dat ze de school kunnen ervaren als een tweede thuis, als een vertrouwde leefomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. 

Ons team investeert veel tijd in allerlei activiteiten om leerlingen het gevoel van verbondenheid mee te geven. Dit gaat van het aangaan van informele gesprekken tot het organiseren van (buitenschoolse) groepsactiviteiten die verbondenheid stimuleren.  We verliezen daarbij ook de verbondenheid tussen de verschillende leden van het schoolteam niet uit het oog. 

Via rapportbespreking, info-avonden, huisbezoeken, telefonische contacten, … proberen wij de ouders het gevoel te geven dat ook zij er bij horen. Het gaat hierbij niet enkel om informatie geven maar wij hopen van hen ook input te krijgen zodat wij verder kunnen met de aanpak van hun kind(eren).

Onze verbondenheid beperkt zich niet alleen tot leerlingen en ouders. Wij schakelen allerlei relevante maatschappelijke actoren in die vanuit hun deskundigheid een bijdrage kunnen bieden aan de ontwikkeling  van de jongeren. We denken hierbij aan het CLB, CGG, thuisbegeleidingsdiensten, stagebedrijven, andere scholen,....


 

… geven we leer- en ontwikkelingskansen

​Iedere jongere ontwikkelt zich naar volwassenheid toe. Wij zien het als onze taak, als onderwijsinstelling, om hen in dit groeiproces van vallen en opstaan te begeleiden. Dit doen wij door elke leerling steeds opnieuw kansen tot ontplooiing te bieden in de diverse domeinen van het leven (lichamelijk , psychologisch, sociaal, beroepsmatig vlak,,...). Concreet bieden wij leerlingen de kans om: 

  • gezonde keuzes te maken (tutti frutti, lessenreeksen rond alcohol en drugs,…)

  • op een respectvolle manier om te gaan met het milieu (“mooimakers")

  • veilig te werken (VCA)

  • het schoolgebeuren aangenamer te maken (MAF)

  • kennis te maken met een brede waaier aan vrijetijdsmogelijkheden 

 

…via onderwijs op maat

​Elke leerling en klasgroep heeft sterke en zwakke punten. Het leerkrachtenteam hanteert de methodiek van het handelingsplanmatig werken. Dit betekent dat er multidisciplinair bekeken wordt welke doelstellingen en methoden het best tegemoetkomen aan de zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerling en/of klasgroep. Op regelmatige tijdstippen komt het team samen om de vorderingen of belemmeringen in het leerproces van leerlingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

…binnen een gestructureerd kader. 

Om elke leerling optimale leerkansen te bieden zijn er bepaalde afspraken en regels nodig die het “samenleven” mogelijk maken. 

Zowel in de maatschappij als in de thuissituatie worden leerlingen geconfronteerd met een aantal basiswaarden en normen. Wij hechten veel belang aan het bijbrengen van deze basiswaarden bij onze leerlingen. Bij waarden horen ook afdwingbare normen en regels. De afspraken en regels op school bieden structuur en voorspelbaarheid. 

bottom of page