top of page

Visietekst Zonnegroen

Wij streven naar een optimale ontplooiing van jongeren. Zo hopen wij hun integratie te bevorderen binnen de maatschappij of een aangepast woonmilieu. 

 

Wij willen dit bereiken door een viertal Zonnegroenspecifieke elementen in de verf te zetten : doorheen de verbondenheid met medemensen (leerkrachten, medeleerlingen, ouders,…) willen wij optimale ontwikkelingskansen bieden door onderwijs op maat te geven binnen een gestructureerde omgeving. Deze pijlers worden gedragen door het hele schoolteam. Dit proberen wij te concretiseren en realiseren in diverse onderwijssituaties. 

Vertrekkende vanuit een verbondenheid als bruggenbouwers…


Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. De leerling moet de school kunnen ervaren als een tweede thuis, als een vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat velen een geschiedenis van falen en mislukken achter de rug hebben of uit een gezinssituatie komen die hen onvoldoende kansen biedt. 

Ons team investeert veel tijd in allerlei activiteiten om leerlingen het gevoel van verbondenheid mee te geven. Alle leerlingen krijgen elke dag een warm onthaal (een “goedemorgen”, een gesprekje tijdens de speeltijd,…). Het team staat  klaar om te luisteren naar hun ervaringen en belevingen, de kleine of grote vragen waar ze mee worstelen,… 

Naast dit dagdagelijks klaar-staan, organiseren wij in Zonnegroen ook jaarlijks terugkerende activiteiten die gericht zijn op samenzijn en verbondenheid : onthaaldagen voor nieuwkomers, zeeklassen, bosklassen, sportdagen en uitstappen allerhande, … 

Via rapportbespreking, info-avonden, huisbezoeken, telefonische contacten,… proberen wij de ouders het gevoel te geven dat ook zij er bij horen. Het gaat hierbij niet enkel om informatie geven maar wij hopen van hen ook impulsen te krijgen zodat wij verder kunnen met de aanpak van hun kind(eren).

Onze verbondenheid beperkt zich niet alleen tot leerlingen en ouders. Wij  schakelen allerlei relevante maatschappelijke actoren in die vanuit hun deskundigheid een bijdrage kunnen bieden aan de ontwikkeling  van de jongeren  :

 • wij hebben contact met het gemeentebestuur, de politie en de geestelijke gezondheidszorg in het kader van ons drugsbeleid; 

 • wij zoeken en bezoeken voortdurend bedrijven in functie van tewerkstelling van onze leerlingen;

 • wij hebben contacten met basisscholen van eigen en andere netten; 

 • allerlei sociaal-maatschappelijke diensten worden ingeschakeld ( OCMW, VDAB, Psychiatrische centra, mutualiteiten, thuisbegeleidingsdiensten, …) 

Naast de inbreng die wij van externen krijgen, toont de school haar maatschappelijke functie naar externen toe : 

 • wij nodigen iedere dinsdag buurtbewoners uit voor ons “aan tafel” project ; 

 • wij maken in onze ateliers werkstukken op maat van bedrijven en particulieren (kasten, poorten,  kippenhokken,…) ;


 •  

… geven we ontwikkelingskansen 

Iedere jongere ontwikkelt zich naar volwassenheid toe. Wij, als school zien het als onze taak om hen in dit proces van vallen en opstaan te begeleiden. Dit doen wij door elk kind steeds opnieuw kansen tot ontplooiing aan te bieden. Dit zal dan hopelijk leiden tot het maken meer bewuste keuzes in hun latere leven.  Wij bieden leerlingen de kans om 

 • gezonde keuzes te maken (tutti frutti, lessenreeksen rond alcohol en drugs,…), 

 • op een respectvolle manier om te gaan met het milieu (milieu op school bijgenaamd MOS)

 • veilig te werken (VCA)

 • het schoolgebeuren aangenamer te maken (MAF)

 • zich kunstzinnig te ontplooien (vrije-tijdsvaardigheden)

 • … 

Wij weten uit ervaring dat kwetsbare jongeren het niet makkelijk hebben om die kansen te grijpen, omdat ze er niet meer in geloven of omdat ze berusten in hun situatie van ‘het-lukt-toch-niet”. Opkrikken van hun zelfvertrouwen is een groot werkpunt. 

…via onderwijs op maat

Elke leerling en klasgroep heeft sterke en zwakke punten. De klassenraad beslist welke doelstellingen en methoden het best tegemoet komen aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften. Samen proberen wij om een correct beeld te krijgen van de beginsituatie. Hierbij wordt beroep gedaan op observaties en resultaten van de vorige school of het vorig schooljaar, de test- en observatiegegevens van het CLB, eigen observaties van de leerkrachten of vragen van ouders. 

Naast het klassikale lesgeven hebben we ook aandacht voor de specifieke mogelijkheden en noden van een individuele leerling. Deze mogelijkheden kunnen afwijken van de klasgroep. Het volgen van een individueel traject door een leerling behoort tot de mogelijkheden. Op regelmatige tijdstippen komen de leerkrachten samen om de vorderingen of belemmeringen in het leerproces van leerlingen te evalueren (evaluatiedagen) en waar nodig bij te sturen (individuele handelingsplanning). Deze bijsturing gebeurt door de leerkracht, leerlingbegeleiders, ergotherapeute, logopediste, opvoedsters, kinesist. 

…binnen een gestructureerd kader. 

Als basishouding aanvaarden wij alle leerlingen. Wij respecteren hen in hun specifiek mens-zijn, omdat wij geloven dat leren begint waar mensen voldoende vertrouwen krijgen van elkaar. Uiteraard betekent dit niet dat wij zomaar elk gedrag tolereren. Leerlingen worden zowel in hun thuissituatie als in de maatschappij geconfronteerd worden met een aantal basisregels. Het schoolteam  stimuleert, beloont  en corrigeert waar ze dit nodig achten. Als wij corrigeren, keuren wij nooit de persoon af, wel het gedrag. 

Ervaring leert ons dat jongeren structuur nodig hebben om te functioneren. Structuur biedt houvast. Wij hechten veel belang aan duidelijke afspraken. Deze afspraken worden zowel schriftelijk -via de agenda en een map- als mondeling aan de leerlingen meegedeeld. Bij overtreding van de regels treden wij consequent op, zo nodig met inspraak van de ouders. 

bottom of page